การเลี้ยงทากะโหลมแบบใหม่: การใช้ลูกจวนยีนสกีท่าเสะโรม

ซึ่งผู้เลี้ยงทากะโหลมจะตายบุหรี่ชินทาวาเลย์ได้ใช้ลูกจวนยีนสกีจะมําท่าเสะโรม.